Asociacijos veiklos tikslai

Suvienyti gydytojus, dirbančius klinikinį, pedagoginį ar mokslinį darbą retų plaučių ligų srityje, plėsti tarpdisciplininį bendradarbiavimą įstaigose, šalyje ir už jos ribų, siekti pažangos, mokslo ir praktikos integracijos retų plaučių ligų srityje, koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams, juos ginti bei tenkinti kitus viešuosius interesus.

Asociacijos uždaviniai

Skleisti įrodymais pagrįstas mokslo ir praktikos žinias apie retas plaučių ligas; skatinti mokslinius tyrimus bei naujų pažangių diagnostikos ir gydymo metodų taikymą retomis plaučių ligomis sergantiems pacientams; taip pat skatinti  tarpdisciplininį, tarpcentrinį ir tarptautinį bendradarbiavimą; padėti asociacijos nariams kelti jų profesinę kvalifikaciją, stengiantis pagerinti pacientų, sergančių retomis plaučių ligomis, ilgalaikę sveikatos priežiūrą; teikti mokslinę, metodinę ir praktinę pagalbą asociacijos nariams, sveikatos priežiūros ir kitoms įstaigoms; teikti rekomendacijas sveikatos priežiūros institucijoms dėl retų plaučių ligų geresnės diagnostikos ir gydymo Lietuvoje vystymo strategijos, vieningų šios pagalbos vertinimo kriterijų, darbo, materialių ir finansinių resursų skyrimo; reikalui esant, vertinti asociacijos narių profesinę kompetenciją ir teikti rekomendacijas; spręsti asociacijos narių etinius ginčus; atstovauti asociacijos nariams santykiuose su valstybės, savivaldybės, visuomeninėmis institucijomis bei organizacijomis, žiniasklaida, teisėsaugos institucijomis; rūpintis savo nariais ir ginti jų interesus, teikiant siūlymus valdžios institucijoms dėl narių darbo sąlygų ar darbo užmokesčio gerinimo; skatinti bendradarbiavimą su giminingomis organizacijomis bei institucijomis tiek  Lietuvoje, tiek užsienyje.

Pagrindinės Asociacijos veiklos sritys ir rūšys:

Siekdama savo tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, Asociacija vykdys šią veiklą:

  • Nekliudomai žodžiu, raštu ar kitokiais būdais skleis informaciją apie savo veiklą, propaguos ir spręs uždavinius;
  • Organizuos mokslinius simpoziumus, konferencijas, seminarus, pasitarimus, susitikimus, viešas diskusijas, mitingus, demonstracijas, kitokius taikius beginklius susirinkimus ir masinius renginius;
  • Užsiims kitokia įstatymų leidžiama veikla, atitinkančia įstatų turinį ir asociacijos tikslus;
  • Užsiims šia ūkine – komercine veikla: renginių organizavimas ir propagavimas, leidybinė veikla, mokymai.

Esant reikalui Asociacija turi teisę vykdyti bet kokią kitą ūkinę, komercinę veiklą, neprieštaraujančią Lietuvos Respublikos įstatymams ir šiems įstatams, reikalingą Asociacijos tikslams siekti.

Veiklą, kuri yra licencijuojama arba vykdoma nustatyta tvarka, Asociacija gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus.